1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony konkursowej „www.loteria-rodowita.pl” jest (dalej: “Serwis Internetowy”) jest Fortuna PS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Astronomów 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000243946 (dalej jako „Fortuna PS”). 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej można kontaktować się Fortuna PS pod adresem e-mail :  biuro@fortunaps.pl

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do umożliwienia korzystania z Serwisu internetowego, jak również do prowadzenia działań analitycznych i statystycznych oraz marketingu towarów i usług (w przypadku korzystania z tzw. cookies reklamowych). Przetwarzamy dane osobowe związane z korzystaniem przez użytkownika z przeglądarki internetowej, takie jak adres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii (w szczególności tzw. „user agent przeglądarki internetowej), tj. Informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, daty i godziny wejścia na stronę internetową oraz źródła, z którego użytkownik wszedł na tę stronę. 

4. Dane osobowe wskazane wyżej wykorzystywane w celu udostępnienia treści w niniejszym serwisie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako niezbędne do wykonania umowy, dane przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, jak również w celu marketingu towarów i usług związanych z treściami zawartymi na niniejszej stronie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

5. Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy przestaną być potrzebne do celów, w jakich są gromadzone. W przypadku większości danych ma to miejsce po zakończeniu sesji, lub kilkanaście dni później. 

6. Dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom i zaufanym partnerom w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów. 

7. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Udział w loterii promocyjnej: 

a.i.1. Administratorem danych jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284. 

Dane kontaktowe do FORTUNA PS: biuro@fortunaps.pl. 

a.i.2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców loterii promocyjnych są przetwarzane w celach: udzielania odpowiedzi na zadane za pomocą formularza kontaktu pytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wykonania postanowień regulaminów oraz decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zezwalającej na organizację loterii, w tym dokonania wyboru zwycięzców, wydania nagród zwycięzcom, rozpoznania reklamacji, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 165), oraz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich. 

a.i.3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa o grach hazardowych. 

a.i.4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FORTUNA PS lub przez stronę trzecią), FORTUNA PS informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony uczestnika i zwycięzcy, w tym w zakresie rozpoznawania reklamacji uczestników i zwycięzców loterii. 

a.i.5. Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, FORTUNA PS informuje uczestnika i zwycięzcę, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: osobom zatrudnionym w FORTUNA PS; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu FORTUNA PS oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach; organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim. 

a.i.6. FORTUNA PS nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. 

a.i.7. Dane osobowe są przechowywane: 

• w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień regulaminu w tym wyboru zwycięzców nagród, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na reklamację i pytanie uczestników do czasu przedawnienia roszczeń związane z udziałem w grze hazardowej, tj. z upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia loterii promocyjnej; 

• w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa; 

• w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FORTUNA PS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej z upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia loterii promocyjnej; 

• w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji loterii) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu i nie dłużej niż z upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia loterii promocyjnej; 

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych FORTUNA PS kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania. 

a.i.8. Uczestnikowi lub zwycięzcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu. 

a.i.9. W przypadku gdy FORTUNA PS przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Polityka plików cookies 

1. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony internetowej. 

2. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego, aby uczynić korzystanie z niego funkcjonalnym i przyjaznym dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji sposobu korzystania z Serwisu internetowego 

3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: 

a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: 

a) niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania 

b) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; 

c) funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp. 

d) reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

e) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących portalu internetowego 

5. Administrator korzysta z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (Google Analitics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach. 

6. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów działających na nasze zlecenie. Podmioty te mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii w szczególności w celu ustalenia, czy na stronie została wyświetlona konkretna reklama, jak również czy w związku z jej wyświetleniem użytkownik podjął konkretne działanie. Podmioty te mogą również, jeśli dysponują stosowną zgodą użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do jego preferencji. Podmioty, z którymi współpracujemy (nasi zaufani partnerzy) to w szczególności Google, Facebook. 

7. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie akceptują pliki cookies, ale można je łatwo dostosować poprzez ich zmianę. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy. Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach samych przeglądarek w tym między innymi: 

a) Internet Explorer 

b) Mozilla Firefox 

c) Chrome 

d) Opera. 

8. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.